FAQ คำถามที่พบบ่อย

มหาวิทยาลัยรายงานผลการจ้างงาน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ให้เพิ่มหมายเหตุว่าไปปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการใด ในพื้นที่ใด

มหาวิทยาลัยสามารถให้ผู้ถูกจ้างงานปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยดูแลได้ แต่ต้องคำนึงถึง ภาระที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกจ้างงาน มหาวิทยาลัยอาจหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปรับรูปแบบการจ้างงาน หรือ พื้นที่การจ้างงานได้ตามความเหมาะสม

 เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ค่าบริหารจัดการ จะไม่รวมใน MOU ครับ จะโอนให้ก่อนทำ MOU ครับ ใน MOU จะมีงบประมาณในส่วนของการจ้างงานและการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

อว. จะจัดให้มีการอบรม ในส่วนของ Financial literacy ในส่วนของ Digital, Social, English มหาวิทยาลัยสามารถจัดอบรมได้เอง หรือเลือกหลักสูตรได้จาก ThaiMOOC

 ข้อมูลใน TPMAP เป็นข้อมูลปี 62 ซึ่งยังไม่ได้อัพเดทให้ตรงกับปัจจุบัน หากมหาวิทยาลัยพบข้อมูลที่ไม่ตรงกับ TPMAP สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่พบใหม่ได้ใน Tambon Profile ครับ โดยฟอร์มของ Tambon Profile สามารถประสานขอฟอร์มกับทางแม่ข่ายของแต่ละเครือข่ายได้เลยครับ

มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครับ


มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของพื้นที่ โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่ สป.อว. กำหนด

มหาวิทยาลัยไม่สามารถจ้างงานชาวต่างชาติได้

มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้คำนึงถึงศักยภาพของบุคคลในพื้นที่เป็นลำดับแรก

ผู้ที่เคยถูกจ้างสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นไปตามมติ ครม. ที่กำหนดหลักการไม่ให้ อว. นำกรอบวงเงินของโครงการฯ ไปดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

 ไม่สามารถดำเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยได้ แต่ต้องเป็นการดำเนินการในลักษณะการบริการวิชาการ
Loading...