U2T

BCG Learning

คัดสรร : BCG และ กระบวนการ Hackathon เข้าใจหลักการและแนวคิด BCG Bio เศรษฐกิจชีวภาพ - Circular เศรษฐกิจหมุนเวียน - Green เศรษฐกิจสีเขียว ผ่าน การคิดและกระบวนการ Hackathon เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ใช้เหตุผล แก้ปัญหา เชื่อมโยงให้บรรลุจุดมุ่งหมาย พัฒนา : สร้างคุณค่าสินค้าละบริการ (Value Chain) การพัฒนาสินค้าและบริการ ออกแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ วางแผนการตลาด สร้างแบรนด์ ออกแบบเรื่องราวสินค้า สร้างคุณค่า : สินค้าและบริการ การขายและการตลาด: การตลาด ออนไลน์ การพัฒนา Value Chain

E-LEARNING

Loading...