U2T

HACKATHON

การแข่งขัน National Hackathon 2022 ระดับประเทศ เพื่อค้นหานวัตกรรมจากระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดจำนวนแนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการไม่น้อยกว่า 4,500 รายการติดตามข่าวสารการแข่งขันผ่านช่องทาง
Facebook Page : U2T Online Community


HACKATHON

Loading...