รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ChemEye : เคมีชลเนตร เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ำแบบอัจฉริยะ
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
FAARM Series: Water FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
JUJAI 4.0 : EV Charging Station สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
Aqua Grow ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
SUNFLOW : Solar Pump Inverter ปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หลายกำลังขับ สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
NECTEC FAARM Series
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
URL
Loading...