รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
URL
กลุ่มการแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพและความงาม
URL
กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรม
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมสนับสนุน
URL
กลุ่มเทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีวัสดุ สิ่งทอ และเครื่องประดับ
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
URL
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL
Loading...